03:15:35

POSTUP PRO ÚČAST V ELEKTRONICKÉ AUKCI NA PRODEJ NEMOVITOSTI VE VLASTNICTVÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST

 

Elektronická aukce nemovitosti ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „DP“) probíhá ve vícerých na sobě navazujících fázích. Zájemce se nejdřív zaregistruje na portále www.aukce.dpp.cz, vytiskne a podepíše přihlášku do konkrétní aukce, zúčastní se prohlídky nemovitostí, zaplatí aukční jistotu a podá přihlášku. Pokud zájemce splní podmínky a dodá veškeré požadované dokumenty, bude mu zaslán na emailovou adresu, kterou zájemce zadal při registraci, zprávu o tom, že postoupil do II. kola a může se zúčastnit aukce.

 

1. Jak se registrovat?

Pokud jste se ještě nikdy neregistrovali na portál www.aukce.dpp.cz, zaregistrujte se dle následujícího postupu. Pokud již uživatelské jméno a heslo máte, tuto část přeskočte a přejděte rovnou k bodu 2.

 

Na internetu si otevřete webové stránky www.aukce.dpp.cz

Na levé liště úvodní stránky je tlačítko „REGISTROVAT“, po rozkliknutí zadáte příslušné požadované údaje, tj. uživatelské jméno (login) a heslo. V případě, že zájemcem o účast v aukci budou manželé, musí se do aukce zaregistrovat společně (jako jeden účastník)

Po obeznámení se s obchodními podmínkami zatrhnete pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci odešel e-mail, který si, prosím otevřete. Vaše registrace bude dokončena kliknutím na odkaz „Dokončit registraci“ v tomto e-mailu.

 

2. Jak se přihlásit do elektronické aukce?

Na internetu si otevřete webové stránky www.aukce.dpp.cz

Klikněte na tlačítko „PŘIHLÁŠENÍ“, které se nachází na levé liště úvodní stránky.

Vyplňte přihlašovací údaje, tj. Vaše uživatelské jméno (login) a heslo a pak klikněte na tlačítko „Přihlásit uživatele“.

Zobrazí se Vám stránka s aukcemi. Vyberte si nemovitost, o kterou máte zájem a kde elektronická aukce ještě nezačala. Pro účast v aukci je nutné vytisknout a vyplnit přiloženou přihlášku.

Přihlásit se můžete do vícero současně probíhajících elektronických aukcí na vícero nemovitostí.

Přihlášku si přečtěte, doplňte datum a podepište ji. Podpis(y) musí být úředně ověřen(y). Podpis lze ověřit na obecním úřadě, na Czech pointu, u notáře nebo u advokáta. Pokud se zúčastníte s manželem(kou) nebo partnerem(kou), musí být ověřeny všechny podpisy. Podobně je tomu u právnických osob, tj. pokud je osob oprávněných jednat za právnickou osobu více, je potřebné, aby veškeré podpisy na přihlášce byly úředně ověřeny.

 

3. Prohlídka nemovitosti

Prohlídka nemovitosti je povinna pro každého zájemce a bez účasti na ní se nelze aukce zúčastnit.

Na prohlídce nemovitosti budou připravena potvrzení o účasti na prohlídce, které vyplníte a necháte si je oprávněnou osobou na místě potvrdit.

 

4. Složení aukční jistoty

Každý zájemce je povinen na důkaz vážného zájmu o koupi nemovitosti složit aukční jistotu ve výši 10% z vyvolávací ceny na číslo účtu uvedený v aukční vyhlášce. Podáváte-li přihlášku do vícero elektronických aukcí, musíte z důvodu jednoznačné identifikace složit jistotu ke každé nemovitosti zvlášť a nelze více kaucí spojit do jedné platby.

Variabilní symbol je u fyzické osoby rodné číslo, u právnické osoby IČ. V případě koupi nemovitosti manželů, partnerů nebo do spoluvlastnictví, uveďte jako variabilní symbol rodné číslo jednoho z Vás.

Jistota musí být připsána na uvedený účet nejpozději do lhůty uvedené v příslušné aukční vyhlášce.

 

5. Podání přihlášky do aukce

Na každou nemovitost se podává samostatná přihláška v samostatné obálce. Do obálky vložíte:

  • přihlášku včetně veškerých dokladů stanovených aukční vyhláškou s úředně ověřeným(i) podpisem(y);
  • potvrzení o prohlídce nemovitosti, které jste obdržel na prohlídce;
  • doklad o složení aukční jistoty (pokladní stvrzenka z banky nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky nebo výpis z internetového bankovnictví o odepsání částky ve výši aukční jistoty z účtu odesílatele ve prospěch uvedeného účtu vyhlašovatele).

 

Obálku zalepíte, přes uzavření podepíšete (právnické osoby ještě orazítkují) a na obálku výrazně napíšete požadovaný nápis stanovený aukční vyhláškou.

Obálku s přihláškou a veškerými doklady uvedenými výše doručte nejpozději do termínu uvedeném v aukční vyhlášce do podatelny DP, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9.

 

6. Průběh aukce

Do 5 pracovních dnů od ukončení I. kola aukce (tj. od ukončení provedení kontroly správnosti přijatých přihlášek) Vám pošleme na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci, zprávu o tom, zda jste splnili veškeré náležitosti uvedené výše a tím postoupili do II. kola. Podrobné informace o průběhu aukce včetně data a času konání aukce, vyvolávací ceny, minimálního příhozu apod. jsou vždy obsaženy v aukční vyhlášce týkající se konkrétní nemovitosti.

 

Koupi nemovitosti není možné financovat hypotékou.

 

V případě, že jste nabídli nejvyšší cenu v době pro konání aukce, stáváte se vítězem aukce. Následně začne standardní schvalovací procedura, což znamená, že prodej nemovitosti za kupní cenu bude schválen příslušnými orgány DP. Poté budete vyzváni k podpisu kupní smlouvy a k úhradě kupní ceny snížené o částku odpovídající složené aukční jistotě. V případě, že jako vítěz odmítnete uzavřít kupní smlouvu, složená aukční jistota Vám nebude vrácena.

 

V případě, že se nestanete vítězem aukce, složená aukční jistota Vám bude bezhotovostním převodem v plné výši vrácena, a to do 10 dnů od skončení aukce.

 

Přejeme Vám úspěšnou aukci.

 

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mailovou adresu e-aukce@dpp.cz.

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217

190 00 Praha 9